Stadgar

Stadgar för Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola

Reviderade 1999

§ 1 Ändamål

Föreningen, vars namn är Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola, har till uppgift att inom Skarpnäcks rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.

Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar.

Verksamheten skall grunda sig på dessa stadgar.

Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

§ 2

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen tillkommer alla föräldrar och motsvarande med anknytning till den eller de skolor där föreningen är verksam och som respekterar Föräldraföreningens idé och mål. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas under april månad. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10% av medlemmarna.

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, i fråga om årsmöte minst två veckor, och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§6 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

1. Mötet öppnas

2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst;fastställande av dagordningen

3. Val av årsmötets ordförande

4. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

9. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår

10. Val av ordförande

11. Val av ordinarie styrelseledamöter

12. Val av suppleanter

13. Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutas

§7 Rösträtt, valbarhet mm

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna.

Valbar att representera föreningen enligt §6 är endast medlem som tillika är förälder med barn i skolan.

§8 Ärenden

Vid föreningsmöten enligt §5 får till avgörande endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptagen på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast 2 veckor i förväg tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet.

§9 Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §6 punkt 15.

Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§10 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt 6 ordinarie ledamöter jämte 2-6 suppleanter.

Ordföranden väljes för en tid av ett år, ordinarie ledamöter för en tid av två år samt suppleanter för en tid av ett år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen c:a halva antalet mandat förnyas.

Suppleanterna inträder i den ordning styrelsen bestämmer.

Skolledningen, skolans personal och eleverna (genom elevråden) kan beredas möjlighet att utse adjungerade representanter.

§11 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, huvud-klassombud och arbetsutskott.

Styrelsen kan till sig adjungera enskilda personer.

§12 Uppgifter

Föreningens styrelse handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens årsmöten fattade beslut, samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Styrelsen åligger särskilt:

att förebereda föreningens årsmöte och extra möten

att verkställa vid sådana möten fattade beslut

att utse för verksamheten erforderliga kommittéer

att tillse att klassombud utses i alla klasser

att klassombud får utbildning för sin verksamhet

att senast fem veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret

Styrelsens uppgift i övrigt är:

att informera medlemmarna om föreningens verksamhet

att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen

att verka för utbyte av erfarenheter dem emellan

att förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen

att hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling

att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§13 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§14 Klassombud

I varje klass skall föräldrarna välja ett klassombud eller representanter i klasskommitté. Meddelande om valen bör omedelbart lämnas till styrelsen och skolan.

§15 Huvudklassombud

Som stöd för klassombuden bör föreningen utse ett ombud som ansvarigt för kontakterna med klassombuden.

§16 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses sid årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorrna skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från och med mars till och med februari.

§17 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

Beslut om stadgeändring skall anmälas till förbundsstyrelsen.

§18 Upplösning

För upplösning av förening fordras beslut i samma ordning som stadgas i §17. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid vardera mötet. Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överföras till skolans elever enligt princip som beslutas vid de två möten som fattar beslut om upplösning.

(Copyright © ff-skarpnäck 2007)