Stadgar

Stadgar för Skarpnäcks skolas föräldraförening

Reviderade oktober 2021

§ 1 Ändamål

Föreningen, vars namn är Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola, har till uppgift att inom Skarpnäcks rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. Verksamheten skall grunda sig på dessa stadgar. Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

§ 2 Partipolitisk och religiös obundenhet

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 juli–30 juni

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen tillkommer alla föräldrar och motsvarande med anknytning till den eller de skolor där föreningen är verksam och som respekterar Föräldraföreningens idé och mål. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 6 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas i månadsskiftet augusti/september. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10% av medlemmarna.

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, i fråga om årsmöte minst två veckor, och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§7 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

 1. Mötet öppnas
 2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av årsmötets ordförande
 5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutas

§8 Rösträtt, valbarhet mm

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna. Valbar att representera föreningen enligt §7 är endast medlem som tillika är förälder med barn i skolan.

§9 Ärenden

Vid föreningsmöten enligt §6 får till avgörande endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptagen på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast 2 veckor i förväg tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet.

§10 Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §7 punkt 15. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§11 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt 6 ordinarie ledamöter jämte 2–6 suppleanter. Ordföranden väljes för en tid av ett år, ordinarie ledamöter för en tid av två årsamt suppleanter för en tid av ett år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen cirka halva antalet mandat förnyas. Suppleanterna inträder i den ordning styrelsen bestämmer.

Skolledningen, skolans personal och eleverna (genom elevråden) kan beredas möjlighet att utse adjungerade representanter.

§12 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, huvud-klassombud och arbetsutskott. Styrelsen kan till sig adjungera enskilda personer.

§13 Uppgifter

Föreningens styrelse handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens årsmöten fattade beslut, samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Styrelsen åligger särskilt:

att förbereda föreningens årsmöte och extra möten
att verkställa vid sådana möten fattade beslut
att utse för verksamheten erforderliga kommittéer
att tillse att klassombud utses i alla klasser
att klassombud får utbildning för sin verksamhet
att senast tre veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret Styrelsens uppgift i övrigt är:
att informera medlemmarna om föreningens verksamhet
att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
att verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
att förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen
att hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling
att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§14 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§15 Klassombud

I varje klass skall föräldrarna välja minst ett klassombud eller representanter i klasskommitté. Meddelande om valen bör omedelbart lämnas till styrelsen och skolan.

§16 Huvudklassombud

Som stöd för klassombuden bör föreningen utse ett ombud som ansvarigt för kontakterna med klassombuden.

§17 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses sid årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorerna skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

§18 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. Beslut om stadgeändring skall anmälas till förbundsstyrelsen.

§19 Upplösning

För upplösning av förening fordras beslut i samma ordning som stadgas i §18. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid vartera mötet. Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överföras till skolans elever enligt princip som beslutas vid de två möten som fattar beslut om upplösning.

(Copyright © ff-skarpnäck 2021)