månadsarkiv: oktober 2010

Möte med rektor och studierektor

FF styrelse har haft möte träffat delar av skolledningen i ett sk referensgruppsmöte. Tanken med denna typ av möten är att kunna prata om olika frågor och ge varandra idéer och återkoppling. Här tas både stora som små frågor upp. Enda regeln är inga enskilda elev/personalärenden.

Minnesanteckningar från mötet den 13/10-10

Hur skapa en Vi-känsla/stolthet på skolan, skoltidning, elevsida på webben, Twitter redaktör, Facebook sida, webbradio, sportföreningar, tävlingar, festivaler, Musikgrupper, talangtävlingar, körer?

Twitter inlägg – i varje klass. Alla klassrum har minst en dator och denna borde kunna användas. Ett inlägg per klass och dag blir en hel bok i slutet av varje termin.   Öppet förslag från FF. Skoltidning görs och senaste året så gjordes den av 6-åringarna.  Lilla journalistpriset finns för skoltidningar. Rektorn tar frågan till skolledningen.

Skolkörer –  hur levandegöra detta. Skolan har tidigare haft detta men beroende på arbetsbördan för musikläraren – så las den ner. Kan man göra ett samarbete mellan kulturskolan och skolan. Man skulle kunna ha ett en kör i ljushallen.  Mellan klockan 3 och 4 på dagarna finns det tider för att skapa en kör. FF kollar vad som är möjligt.

Biblioteket – är det är stängt eller inte på rasten?

Rasterna – Biblioteket är DÅ och DÅ öppet under rasterna. Det är svårt att få tillgång tillgång tilll biblioteket på rasterna. Har stålklass rummet som ett förslag för att öka biblioteket i storlek. Eller gamla datorsalen och då utöka biblioteket.  Idag arbetar bibliotekarien på 75 %. Ev finns tillgång till organiserade morföräldrar för att kunna hjälpa till med extra tid; typ vara på plats och kolla närvaro. Beslut om detta kommer inte under detta läsåret. Förhoppningen är att det går att genomföras under nästa läsår. Rektor håller i frågan.

Vara utanför skolan (i centrum) på rasten?

Skolans arbetslag lyfte detta och hur skall man gå vidare. Skall man få göra detta eller inte. Det finns idag ingen praxis för hur man kan göra. Skall föräldrarna själva ta detta hemma/i familjen.  Gäller försäkringarna om man går ifrån skolan utan direkt skolverksamhet. Ingen verkar tycka att det skall bli ett skolbeslut om detta.

Nya lekplatsen på nya skolgården – farlig?

Lekplatsen – kommer att korrigeras men den har inte bedömts som så allvarlig för att man skall stänga den.  Skolan har inte valt klättertyp utan den görs av SISAB. REKTORN tar upp den frågan med möte med SISAB nästa vecka.

Skolans webbplats – nya direktiv

Man får konstruera en egen hemsidasida som inte följer mallarna. Det kommer att vara igång till nästa läsår.

Skolan deltar i Stockholms kvalitetsutmärkelse

Rektor gav en lägesbild av hur arbetet med kvalitetsutmärkelsen går. Återföra kunskap genom att de arbetslag som är duktiga får vara en förebild för de andra att titta och lära/”sno av”. Skolan deltar även detta år som en del i sin strävan att förbättra skolan. Information om detta finns/kommer att finnas på skolan webbplats.

Ökat antal elever på skola, ger det mer pengar till skolan?

Budgeten. De barn som kommit in nu under andra halvåret 2010 – är ca 30 barn fler – de pengarna går till ökad bemanning till förskoleklasserna. Förskolelärare är svårt att få tag på och det har inte varit lätt att hitta rätt personal. De skall vara behöriga och dela samma människosyn som Skarpnäcks skola har.

Kompetensutveckling. Det finns en kompetensplan i tre nivåer generell,  grupp och individuell nivå.  Ny skollag, omvärldsförändringar och arbetslagen dokumentation hur de skall göra för att nå skolans mål är delar som  som styr planen detta läsår.

Hur är stämningen bland eleverna

Överlag känns det bra. 4or har det ofta kämpigt och första halvåret är svårt. Fritids försvinner och ersätts av loftet. Skolan ser problematiken och ska under läsåret arbeta för att får övergången mjukare. Detta är säkert en fråga som vi återkommer till vid ett senare möte.

Saker som skolan jobbar med

Genusaspekten är något man måste bli bättre på och att fritids och skolan är så separerade. Föräldraföreningen vill gärna lägga till Genus till lärarnas kompetensutveckling. Det finns ytterligare en förälder som vill vara/är engagerad kring detta. FF arbetar för en föreläsning i ämnet, mer detaljer senare.

Film i skolan – för ofta?

FF uppfattning är att film är mycket överrepresenterat – det visas film mycket. Det skiljer också en del mellan skolåren/arbetslagen. Rektor ska ta upp frågan med sin skolledning.

Datorer i skolan – finns dom?

Datorer. Finns en uppsättning datorer ca 10 nya och 20 på gamla för utlåning. Det är mycket inlåst via upphandlingen i Stockholms stad (GSIT). Varje elev har varsin inloggning och det kostar. Det tar 10-15 minuter att logga in och det är ohållbart. Skolan har fått tydliga instruktioner från staden – kommer att öka datortätheten. GSIT avtalet gör att kostnaden för skolan ökar avsevärt när det gäller IT/datorer. Samma mängd datorer kostar som innan nya avtalet ökar skolans IT budget med nästan det dubbla. Inlåsningen i avtalet gör också att skolan/lärarna inte kan använda valfri pedagogisk programvara. Detta kommer att ge (negativa??) effekter på hur budgeten ser ut kommande år. FF funderar högt om man inte kunde ”ordna” datorer som sedan lånas ut till skolan. Detta för att eleverna ska få möjlighet att använda datorer i skolan som det verktyg dom är. Här behöver FF alla idéer som kan uppbringas bland er föräldrar.

Övrigt

Skarpnäck är en 4-9 är obseravatinosskola/idéskola för naturvetenskap för stockholms stad. Barn är inte det ena eller andra utan både esteter och praktiker.  Tegelhuset drivs i projektform. Dels finns sciance klubb – finns vid loftet liknande populärvetenskaplig form. Många av barnen är där.

//Förädrarföreningen vid Skarpnäcks skola