månadsarkiv: mars 2012

Kallelse till årsmöte 2012

Torsdagen den 19 april i nya skolans matsal kl.18.30-19.30

Program:

Mötets öppnande
Årsmötesförhandlingar (se nedan)
Övriga frågor

Mötets avslutande

/Varmt välkommen önskar styrelsen

Förslag till dagordning

1.   Mötets öppnande

2.   Behörighet och fastställande av dagordning

3.   Val av årsmötets ordförande

4.   Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare

5.   Styrelsens verksamhetsberättelse; ekonomisk berättelse för

6.   Föräldraföreningen samt för Allan Södermarks stiftelse

7.   Revisorernas berättelse

8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår

11. Val av ordförande

12. Val av kassör

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse

16. Val av revisor och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas