månadsarkiv: september 2023

Välkommen till Föräldraföreningens årsmöte!

Tid: 26/9–2023, klockan 18.30

Plats: Nya skolans matsal

Om oss: Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola är en ideell förening för skolans ALLA vårdnadshavare. Vi verkar bland annat för att samarbetet mellan hem och skola ska utvecklas – och att föräldrarnas roll och inflytande i skolan ska stärkas.

Årsmötets inledning: Representanter från närpolisen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättar om vad som händer i Kärrtorp med omnejd!

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av årsmötets ordförande
5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av två revisorer (och två revisorssuppleanter)
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutas

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen Föräldraföreningen vid Skarpnäcks skola