månadsarkiv: september 2021

Kallelse till årsmöte Skarpnäcks skolas föräldraförening!

Tid: 30 september 2021, kl. 18.30

Plats: Zoom – länk publiceras på Skolplattformen!

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Frågan om stadgeändring i fallet ”val av funktionärer till Allan Södermarks stiftelse”
 15. Val av två revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Välkommen!