månadsarkiv: september 2022

Kallelse till årsmöte Skarpnäcks skolas föräldraförening

Hej alla vårdnadshavare i Skarpnäcks skola!
Nu är det dags för årsmöte i Föräldraföreningen. Alla är hjärtligt välkomna!

Torsdagen 22/9 klockan 18.30 i skolans matsal.

Skarpnäcks skolas föräldraförening är en ideell förening som verkar för en bra dialog mellan hem och skola. Föreningen är till för alla vårdnadshavare på skolan.

Dagordning för årsmötet:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av årsmötets ordförande
5. Val av mötets protokollförare och justerare/rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
10. Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutas

Hälsningar
Styrelsen i Skarpnäcks skolas föräldraförening
Kontakt: skarpnacksforaldraforening@gmail.com